TAISYKLĖS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2019 Kovo 3 d.

1. Bendrosios nuostatos:

Šios Bendrosios kego.lt elektroninės prekybos taisyklės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato šios interneto svetainės naudojo-pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – E-parduotuvė).

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas:

2.1 Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Užsakyti”.

2.2 Sutartis pradedama vykdyti, kai Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, jei gauna Pirkėjo apmokėjimą už užsakytas prekes, ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

3. Pirkėjo teisės:

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje šių taisyklių ir E-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su E-parduotuve, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaryta:

3.2.1.  dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2.  kitais atvejais, kai pirkimo–pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjo esminiai įsipareigojimai:

4.1 Pirkėjas privalo apmokėti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys (jų dalis), Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės:

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E-parduotuve arba išskirtiniais ar sisteminiais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, savo nuožiūra gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. Pardavėjo esminiai įsipareigojimai:

6.1. Sudaryti sąlygas naudotis E-parduotuvės pagal tiesioginę jos paskirtį.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjo E-parduotuvėje pasirinktu pristatymo būdu per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už nepristatytą prekę per 72 val. Jokie kiti mokėjimai tokiu atveju Pirkėjo naudai neatliekami.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo E-parduotuvėje pasirinktu pristatymo būdu.

7.2. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo įsitikinti, ar prekių pakuotė nėra pažeista.

7.3. Jeigu išpakavus nepažeistą pakuotę paaiškėja, jog prekė buvo pažeista, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją per 24 val.

7.4 Kitu atveju yra laikoma, kad prekė pristatyta tinkamos kokybės, kiekio ir asortimento.

8. Prekių grąžinimas: 

8.1 Įsigijus netinkamos kokybės prekę ir kitais atvejais, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl prekės gamintojo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, nenustatyti pirkėjo ar trečiųjų asmenų netinkamo prekės naudojimo, saugojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

8.2 Be teisės aktuose numatytų atvejų, Pardavėjas gali atsisakyti priimti atgal prekę iš Pirkėjo, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, lipdukus, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus. Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik bendru Pirkėjo ir Pardavėjo sutarimu (pvz., Pirkėjui sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą). Grąžinant E-parduotuvėje pirktą prekę, Pirkėjas pateikia laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, priežastys, dėl kurios prekę norima grąžinti. Prašyme Pirkėjui taip pat reikia nurodyti banko sąskaitą pinigų grąžinimui. Esant pagrindui, Pardavėjas įsipareigoja sugrąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, į kurias neįskaičiuojamas laikas, per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės (pvz., nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.). Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Pirkėjas grąžino tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas gali išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

8.3 Tuo atveju, kai Pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, jei teisės aktai imperatyviai nenustato kitokio pranešimo termino. Jeigu Pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

8.4 Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti Pardavėjui per aukščiau esančiame punkte nurodytą terminą, jei:

  • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
  • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, lipdukai, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
  • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo ir kita prekės dokumentacija;
  • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

9. Atsakomybė:

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsitikusius visus padarinius.

9.2 Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo duomenimis, Pirkėjas prisiima rizika už tokios trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.3 Pirkėjas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas nėra ir nebus atsakinga už E-parduotuvės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

9.4 Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės dėl to, jog E-parduotuvė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

9.5 Pardavėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Pirkėjas naudodamasis E-parduotuve ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

9.6 Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokiu būdu Pirkėją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Pirkėjui naudojantis E-parduotuve ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimą tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

9.7 Pirkėjas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingu už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Pirkėjo naudojimusi E-parduotuve ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve ir (ar) paslaugomis. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi E-parduotuve ir (ar) paslaugomis.

10. Informacijos siuntimas:

10.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia E-parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga:

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų politika.
11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo vykdymui (pvz., pašto įstaigai, kurjeriui).

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1 Bet kurios E-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2 Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

12.3 Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.4 Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų E-parduotuvėje Pirkėjui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, nebent Pardavėjas raštu nurodo kitaip.

12.5 Visi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.